SketchUp 2018

Budúcnosť 3D modelovania

Vylepšené rezy

Rezové roviny sú neodmysliteľnou súčasťou tvorby dokumentácie v takmer všetkých technických odboroch. Z toho dôvodu boli urobené zásadné vylepšenia. 

 • Názvy rezov
  Rovnako ako pri komponentách majú už aj rezové roviny vlastný názov a symbol. Od teraz je ľahké nájsť, usporiadať a upraviť rezové roviny a to prostredníctvom dialogového okna: Stromové okno komponent.
 • Výplň rezu
  Výplň rezu je už neoddeliteľnou súčasťou SketchUp Pro. K dispozícií je na výber z vlastného užívateľského materiálu pre výplň rezu a to prostredníctvom dialogového okna: Styly.
 • Rýchlejšie rezy
  SketchUp ponúka vylepšený výkon pri práci s modelom, kde sú použité rezové roviny pre skrytie väčších časti geometrie. Veľkosť oddelenej časti je priamo úmerná navýšeniu výkonu.

BIM

Informačný model budovy

Informačný model budovy je proces vytvárania a správy dát o budove počas jej celého životného cyklu. Zámerom je pomôcť užívateľom ukladať a spravovať informácie spôsobom "SketchUp".

Optimalizovaný IFC Export

Systém BIM je najefektívnejší pokiaľ informácie môžu medzi aplikáciami bezproblémovo migrovať.  Preto padlo zameranie na IFC exportér s cieľom zaistiť tok informácií. 

Pokročilé atribúty 

Atribúty umožňujú vložiť do Vášho modelu užitočné informácie ako súčasť vytvorených komponent. Pri tvorbe komponent bola pridaná možnosť vloženia informácií: Cena, Veľkosť, URL adresa, Typ, Užívateľ a Stav. Rovnako o tieto informácie je rozšírené aj dialogové okno "Informace o prvku". Pribudla tak jedinečná možnosť rozšíriť komponenty o užitočné informácie. 

Vygenerovanie správy

Základnou požiadavkou aplikácie SketchUp je efektívne využitie informácie, ktoré sú v projekte. Od teraz môžu užívatelia zoskupovať dáta komponent a lepšie organizovať informácie. Užívatelia môžu konfigurovať množstvo položiek a hodnôt pri tvorbe výkresovej dokumentácie alebo aj vytvoriť detailný rozpočet, .... . 

Ďalšie dôležité vylepšenia 

Outliner / Stromové okno komponent

Integráciou rezových rovín sa tiež zvýšila celková výkonnosť tohto dialogového okna a to vrátane spôsobu členenia položiek. Názvy komponent sa načítajú v abecednom a číselnom poradí

Zlepšené kresliace nástroje

Od teraz nakreslíte obdĺžnik z jeho stredu pomocou modifikačných kláves. Zjednodušíte si prácu pri kreslení čiar a oblúkov pomocou odkazového systému SketchUp. Môžete použiť aj rýchlejšie ovládanie pre rotujúci obdĺžnik. 

STL Import/Export

Rozšírenie aplikácie SketchUp o formát STL je v súčastnosti jedným z najobľúbenejších pluginov/dodatkov na Extension Warehouse. Preto nová verzia SketchUp už natívne podporuje IMPORT a EXPORT súborov STL. 

Novinky pre modul LayOut 2018

LayOut je priestor pre užívateľov, ktorí chcú svoje 3D projekty vytvorené v aplikácií SketchUp prezentovať aj v podobe výkresovej dokumentácie. V LayOut 2018 pomáhame profesionálom vytvoriť lepšie výkresy alebo prezentáciu a to rýchlejšie a s väčšou kontrolou. 

Mierka vektorového výkresu

Jednoducho nastavíte mierku, ktorú potrebujete a všetko sa podľa toho upraví a všetky úpravy sú podporované aj nástrojmi LayOut - kótovanie a popisový text. 

Editovanie skupiny

Úprava skupín v LayOut pracuje už rovnako ako v aplikácií SketchUp. To znamená jednoduchšie vytváranie a manipulovanie so skupinami. Užívatelia LayOut si môžu nastaviť viditeľnosť ostatných časti pri úprave skupiny. 

Prepojené kóty 

Užívatelia môžu vytvárať spoločné kóty pre niekoľko okien modelu SketchUp súčasne a to vrátane zachovania vzájomného prepojenia okien pri ich manipulácií. 

DWG Import

Nová verzia so sebou prináša možnosť importu DWG do LayOut. Veľkým prínosom je možnosť využívania obrovského množstva prvkov a knižníc vo formáte DWG. 

Vylepšenie kresliacich nástrojov

Vo verzii 2018 pribudli v LayOut vylepšené kresliace nástroje: skosenie a zaoblenie, oblúky, ofset, nástroj pre výber. Čaká na Vás výrazné zlepšenie nástrojov, ktoré potrebujete k tvorbe detailov, prezentácií alebo k vytvoreniu ilustrácií. 

Ďalšie vylepšenia

 • Uzamknutie entít
 • Podpora fontov písma
 • Rozšíriteľnosť - API SketchUp Ruby
 • Parita C API  

Získaj prístup do členskej časti SketchUp "DEMO".
Stačí sa zaregistrovať a všetky inštalácie nájdeš na jednom mieste.