OBCHODNÉ PODMIENKY SKETCHUP KURZY/ŠKOLENIA

Obchodné podmienky určujú práva a povinnosti ako poskytovateľa a prevádzkovateľa, tak aj objednávateľa. Predmetom obchodných podmienok je definícia obchodného vzťahu poskytovateľa a objednávateľa na základe zákona č. 102/2014 Z.z. .

  1. IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE

Názov spoločnosti: C-Engineering spol. s r. o.

Sídlo: Hraničná 12, 058 01  Poprad

IČO: 36497959

DIČ: 2021882181

IČ DPH: SK2021882181

Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu v Prešove vložka č. 15399/P

Telefónne číslo: +421 52 77 21 360

E-mail: info@c-engineering.sk 

  1. DOZORNÝ ORGÁN

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, so sídlom Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1. Kontaktné údaje: http://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

  1. OBJEDNÁVKA KURZU

Na kurz/školenie sa možno prihlásiť on-line prihláškou/formulárom na web stránke www.sketchup.sk alebo e-mailom. Prihlásenie je záväzné a vyjadrujete ním svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

Na základe vašich požiadaviek v prihláške, ktoré vám následne potvrdíme e-mailom, poštou, alebo telefonicky, Vám zašleme pokyny k úhrade a ku školeniu. V prípade, ak by ste potvrdenie vašej požiadavky nedostali, prosíme, kontaktujte nás. 

  1. PLATOBNÉ PODMIENKY

Platbu za objednávku je potrebné uhradiť najneskôr v deň konania prvého kurzu/školenia prevodným príkazom alebo v hotovosti na mieste konania kurzu. 

V prípade, že objednávateľ zvolí možnosť úhrady objednávky prevodným príkazom, automaticky sa mu vystavuje proforma faktúra, ktorú je potrebné uhradiť najneskôr v deň splatnosti, avšak najneskôr jeden deň pred začatím prvého školenia z objednávky. Pokiaľ nebude proforma faktúra uhradená a objednávateľ sa dopredu nedohodne inak, môže byť jeho miesto na kurze nahradené iným účastníkom. 

V prípade, že objednávateľ neakceptuje úhradu proforma faktúrou, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť spoločnosti C-Engineering, s.r.o. prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Na základe tejto informácie mu bude vystavená faktúra po skončení školenia so splatnosťou podľa vzájomnej dohody, spravidla 7 dní. 

Pokiaľ objednávateľ neuhradí proforma faktúru v stanovenom termíne, úhradu môže uskutočniť ešte v hotovosti v deň školenia/kurzu. Následné mu bude vystavený daňový doklad z registračnej pokladnice.

Všetky ďalšie podmienky ohľadne úhrady, resp. neuhradenia pohľadávky sa riadia Obchodným zákonníkom podľa jeho aktuálne platnej novely. 

  1. STORNO PODMIENKY

Stornovanie prihlášky, objednávky akceptujeme najneskôr 4 pracovné dni pred začiatkom kurzu, školenia. Pri stornovaní objednávky najneskôr do 4 pracovných dní pred začiatkom kurzu, neplatí objednávateľ žiadny storno poplatok. Ak už úhrada bola vykonaná, bude vrátená v plnej výške, alebo sa môže objednávateľ dohodnúť na náhradnom termíne. Zmena mena účastníka Vám bude kedykoľvek vykonaná bezplatne. Presun kurzu z objednaného termínu na iný termín akceptujeme najneskôr 4 pracovné dni pred jeho začiatkom úplne bezplatne.

Pri neúčasti na kurze, školení, alebo konzultácii účtujeme storno poplatok vo výške 100% z ceny kurzu. Storno poplatok vo výške 100 % z ceny kurzu pri neúčasti na kurze sa posudzuje individuálne.

  1. KONANIE KURZU

C-ENGINEERING, s.r.o. si vyhradzuje právo presunúť konanie kurzu pri situácii, ktorú nemôžeme ovplyvniť (napr. výpadok lektora pri vážnej chorobe, poruchy dodávky elektrického prúdu, internetu ...). V takomto prípade o tom informujeme účastníkov kurzu vopred a spoločne sa dohodneme na náhradnom termíne kurzu. 

C-ENGINEERING, s.r.o. si taktiež vyhradzuje právo presunúť kurz na iný termín pri nedostatočnom počte prihlásených záujemcov.
Účastníkovi môže byť ponúknutý individuálny kurz, ktorý sa rozumne (na základe spoločnej dohody) časovo skráti vzhľadom na to, že sa mu po celú dobu školenia venuje lektor individuálne. Ak záujemca o individuálny kurz nemá záujem bude mu ponúknutý iný, náhradný termín voľného kurzu. Ak by zmena účastníkovi nevyhovovala, bude mu vrátená platba v plnej výške. 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky , sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci je oboznámený s  zhromažďovaním a spracovaním týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu (prostredníctvom citovaného kontaktného formulára vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných právach k týmto údajom.

V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis či digitálny podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracované výhradne za účelom potrebným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.

Kupujúci má právo prístupu ku svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.