Pravidlá ochrany osobných údajov

Prosím prečítajte si nižšie uvedený text o podmienkach používania a ochrane Vašich údajov, aby nedošlo k nedorozumeniu a nejasnostiam.

Ochrana osobných údajov je súčasťou obchodných podmienok podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679.

Kto spracúva Vaše osobné údaje? 

Prevádzkovateľ stránok: 

Názov spoločnosti: C-Engineering spol. s r. o.
Sídlo: Hraničná 12, 058 01  Poprad
IČO: 36497959
DIČ: 2021882181
IČ DPH: SK2021882181

Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu v Prešove vložka č. 15399/P

Kontaktovať nás môžete:

 • elektronicky na emailovej adrese info(zavináč)c-engineering.sk
 • písomne na adrese: C-ENGINEERING, spol. s r. o., Hraničná 12, 058 01 Poprad

Tieto informácie sú súčasťou obchodných podmienok prevádzkovateľa stránky www.sketchup.sk a upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.sketchup.sk,  zákazníkov, ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len „zákazník“).

C-ENGINEERING spol. s. r. o. pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.

Aké údaje spracovávame?

 Údaje poskytnuté zákazníkmi:

Spracovávame osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácii na sketchup.sk alebo pri vytvorení Vašej objednávky.

Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu a v prípade zákazníkov aj meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo, v prípade SZČO a firmy aj IČO a DIČ.

Aké osobné údaje nám poskytujete:

 1. Neregistrovaný užívateľ – údaje potrebné pre realizáciu objednávky a pre jej dodanie – Meno, Priezvisko, Adresa, Telefón, Email a v prípade firmy alebo podnikateľa IČO a DIČ. Údaje sú v databáze zaznamenané a používané iba za účelom zmluvného vzťahu, ktorý vyplýva z realizácie objednávky. Osobné údaje sa nenachádzajú v našej databáze užívateľov.
 2. Registrovaný užívateľ – údaje potrebné pre realizáciu objednávky a pre jej dodanie – Meno, Priezvisko, Adresa, Telefón, Email a v prípade firmy alebo podnikateľa IČO a DIČ. Údaje sú v databáze zaznamenané a používané iba za účelom zmluvného vzťahu, ktorý vyplýva z realizácie objednávky. Osobné údaje sa nachádzajú aj v našej databáze užívateľov.

V prípade, ak ste pri registrácií alebo realizácii objednávky súhlasili so zasielaním emailov (čiže ste dobrovoľne zaškrtli účel na zasielanie emailov), vaše údaje sú používané iba na účel, s ktorým ste dobrovoľne súhlasili a nachádzajú sa v databáze firmy Smartselling a.s., s ktorou máme vypracovanú sprostredkovateľskú zmluvu, ktorá podlieha nariadeniu o ochrane osobných údajov EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679.

Nezbierame ani inak nespracovávame akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní alebo viere a pod.

Na aké účely spracovávame vaše údaje?

Pre vybavenie Vašej objednávky, tj. na plnenie zmluvy medzi C-ENGINEERING spol. s r.o. a zákazníkom, využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru/licencie/služby. Ak údaje nie sú poskytnuté nemôžeme vybaviť Vašu objednávku.

Pre ponuku našich produktov zákazníkom formou obchodných oznámení využívame emailovú adresu. V tomto prípade zasielame obchodné oznámenia o produktoch súvisiacich s tovarom, ktoré ste na našej stránke už zakúpili. Spracovanie vykonávame z dôvodu realizácie oprávnených záujmov C-ENGINEERING spol. s r.o. v podobe obmedzeného priameho marketingu. Aj v tomto prípade máte možnosť, ako náš zákazník sa sám rozhodnúť, či uvedené obchodné oznámenia chcete dostávať alebo nie. 

Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu (v prípade registrácie). Ak súhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje naďalej pre účely zasielania obchodných oznámení spracovávať ani z vyššie uvedeného dôvodu realizácie oprávnených záujmov.

Pre zaistenie zákazníckej podpory využívame údaje o Vašom mene a e-maily v prípade, že  nám zašlete správu na email alebo využijete webový formulár, ktorý je súčasťou zákazníckej podpory. Zaslaním emailu alebo vyplnením formulára, vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním uvedených údajov. Vaše meno a e-mailovú adresu využívame len na uvedený účel.

Odvolanie súhlasu a zrušenie zasielania obchodných oznámení

 Užívatelia aj zákazníci sketchup.sk môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení, a to:
 • kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámenia; alebo
 • namietať proti spracovaniu osobných údajov na sketchup.sk na e-mailovej adrese info@c-engineering.sk alebo na tel.čísle 0948 271 237.

Kto má prístup k osobným údajom

 V prvom rade sú osobné údaje spracovávané C-ENGINEERING spol. s r.o. a jej pracovníkmi. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce.

C-ENGINEERING spol. s r.o. ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre našu spoločnosť na účely a spôsobom, ktoré im stanovíme. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi spracovateľov, ktorých využívame, patria:

 • autorizovaný distribútor SketchUp a súvisiacich produktov - 3E Praha Engineering, a. s. (Meno, Priezvisko, Adresa, Tel. číslo, email, firemné údaje)
 • prepravné spoločnosti – Slovenská pošta, a. s., DHL Parcel, Packeta (Meno, Priezvisko, Adresa, Tel.číslo, prípadne email)
 • SmartSelling a.s. (nástroje pre on-line marketing) – Meno, Priezvisko, Adresa, Email, Telefón
 • ČSOB banka – Meno, Priezvisko, bankový účet
 • Platobná brána: ComGate Payments, a. s., Gočárova třída 1754/48b, Hradec Králové, platby-podpora@comgate.cz, tel.: +420 228 224 267

Ako dlho údaje spracovávame

Spracovávame osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona následne uchovávame niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

Obchodné oznámenia sú zasielané používateľom a zákazníkom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom. 

Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonávame iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na nás vzťahujú.

Aké sú Vaše práva?

 V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete na nás obrátiť a požadovať:
 • Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré spracovávame, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo C-ENGINEERING spol. s r.o. Všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.
 • Prístup k údajom, ktoré ste nám poskytli, či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám potvrdíme, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.
 • Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môžeme správne vybaviť Vašu objednávku.
 • Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že spracovávame vaše osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.
 • Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už nemáme zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikvidujeme.
 • Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu k inému subjektu, kedy odovzdáme Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému správcovi podľa Vášho želania.

Ďalej môžu naši zákazníci vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej okamžite ukončíme spracovanie osobných údajov pre tieto účely.

Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia našich povinností so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

Bezpečnosť

Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Dbáme na bezpečnosť vašich osobných údajov a kladieme pri ich spracovaní veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.

Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo našej strany pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

Kontakt

 S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenie svojich práv sa môžete na nás obracať emailom na adresu info@c-engineering.sk, alebo na telefónnom čísle 0948 271 237.  Kontaktná osoba: Martina Horňáková
 

Cookies

Ako prevádzkovateľ stránok používame cookies k tomu, aby sme mohli sledovať preferencie návštevníkov a podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé “súbory”, ktoré sa uložia na Váš pevný disk. to vedie k zjednodušeniu navigácie a zaisteniu vysokej miery užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať k zisteniu, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa iba cookie na Vašom počítači. Používanie cookies môžete deaktivovať vo Vašom internetovom prehliadači.